GVK är branschens kvalitetssystem för våtrumsarbeten.
AB Golvläggarna är anslutna till GVK.
GVK är en stiftelse bestående av byggherrar, förvaltare och entreprenörer.
Det gemensamma målet är att komma till rätta med vattenskador i våtutrymmen pga de stora
skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum medfört under årens lopp.

1988 gjordes GVK gällande för golvbeläggningar och väggbeklädnader av plast
och fr.o.m. 1995 även för keramiska material.

GVK innebär säkra våtrum genom:
Auktoriserade företag med specialutbildad personal
Färdiga byggnadsbeskrivningar
Branschgodkända produkter/konstruktioner
Kvalitetskontroller av GVK:s länskontrollanter
I och med GVK har man kunnat samordna och ge en helhetssyn på hur täta våtrum skall utföras.
Återkommande kontroller garanterar hög kvalitet i utförandet och ger fortlöpande förbättringar
avseende våtrumsinstallationer.

GVK består av:
HSB Riksförbund, Riksbyggen, VVS-Installatörerna, Sveriges Allmännyttiga Bostadföretag, SABO, Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, SBC, Sveriges Fastighetsägare, Villaägarnas Riksförbund samt Golvbranschens Riksorganisation GBR.

GVK auktorisation för keramiska våtrumsarbeten.
GVK auktorisation finns även för montering av tätskikt för keramiska ytmaterial.
Det blir allt vanligare med kombinationer av plast- och keramiska ytmaterial i våtrummen och
denna utvidgade auktorisation ger en bättre kontroll på våtrummets totala vattentäthet i
enlighet med Boverkets funktionskrav i BBR 94.